zachmurzenie duże
-1°
-4°
środa
Reklama
W piątek sesja absolutoryjna
18 czerwca 2019 r. | 10:59
0

W piątek 21 czerwca odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni będą głosować za udzieleniem absolutorium Wójtowi Robertowi Nowakowi.

Sesja rozpocznie się o godz. 11:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu V sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na dofinansowanie rozbudowy systemu wywoływania syren.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Przyrów.
16. Debata nad raportem o stanie gminy Przyrów za rok 2018 – zgodnie z wymogami określonymi w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506).
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przyrów wotum zaufania.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu oceniającego kandydatów na ławników.
19. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przyrów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 113/XVIII/2000 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 25 listopada 2000 roku.
22. Komunikaty i wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *