bezchmurnie
18°
15°
wtorek
Reklama
youtube.com/watch?v=7h_FMXFgbkE
Skarga na wójta została uznana za bezzasadną
15 września 2023 r. | 14:07
0

Podczas jednej z sierpniowych sesji Rady Gminy Przyrów, do rady wpłynęła skarga na Wójta Roberta Nowaka. Rada nie przychyliła się do treści skargi i uznała ją za bezzasadną.

W uchwale czytamy, że Rada Gminy Przyrów nie uwzględnia skargi z dnia 2 czerwca 2023 roku Pani Anny Woźnickiej, prowadzącej działalność pod firmą GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Łodzi, na Wójta Gminy Przyrów w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Uzasadnienie:

W dniu 5.06.2023 roku do Urzędu Gminy w Przyrowie została przekazana skarga na Wójta Gminy Przyrów. Skarżąca zarzuciła Wójtowi niewykonywanie przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego.

Przewodnicząca Rady Gminy w dniu 6.06.2023 roku skierowała skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podczas posiedzenia Komisji w dniu 22.06.2023 roku skarga była przedmiotem postępowania wyjaśniającego. Celem uzyskania szczegółowych informacji zostało skierowane pismo do firmy UNIPLAN Architektura i Urbanistyka, z którą w dniu 1.03.2023 r. Gmina Przyrów zawarła umowę na tworzenie cyfrowych zbiorów danych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Po otrzymaniu odpowiedzi, w dniu 9.08.2023 r. odbyło się ponownie posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja swoje stanowisko wypracowała na podstawie informacji od dostawcy Systemu Informacji Przestrzennej dla gminy Przyrów. Z powyższego wynika, że dane przestrzenne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są udostępniane na stronie BIP Gminy Przyrów oraz zainicjowane zostały działania zmierzające do udostępnienia danych na geoportalu powiatowym, z którym współpracują gminy powiatu częstochowskiego. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej upzp) zobowiązuje organy właściwe do sporządzania projektów APP (aktów planowania przestrzennego), do tworzenia i prowadzenia (w tym aktualizacji i udostępniania) konkretnej liczby zbiorów danych APP.

W przypadku gmin są to 2 zbiory:
1. zbiór danych APP oznaczany kodem „SUIKZP” dotyczący danych przestrzennych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2. zbiór APP danych oznaczany kodem „MPZP” dotyczący danych przestrzennych dla miejscowych planów, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów odbudowy oraz miejscowych planów rewitalizacji.

Zgodnie z brzmieniem przepisów art. 67a ust. 2 ustawy upzp, zbiory danych przestrzennych obejmują dane przestrzenne (tworzone dla m.in. studiów i planów miejscowych), zaś zgodnie z art. 67a ust. 3 dane te zawierają co najmniej:
1. lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych,
2. atrybuty zawierające informacje o akcie,
3. część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Ww. dane przestrzenne należy tworzyć i udostępniać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1916). Zbiory muszą obejmować dane dla wszystkich aktów planowania przestrzennego, które zostały uchwalone po 31 października 2020 roku oraz które były aktami obowiązującymi w tym dniu. Udostępnianie zbiorów danych reguluje art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (ustawy o IIP).

Natomiast udostępnianie metadanych zbiorów danych przestrzennych reguluje art. 5 ustawy o IIP.

Ponadto zgodnie z art. 67c ust. 3 upzp organy właściwe do sporządzania APP mają obowiązek bezpłatnie udostępnić dane APP poprzez usługi:
1. wyszukiwania (CSW; dotyczy metadanych dla zbioru danych APP),
2. przeglądania (WMS),
3. pobierania (WFS).

Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do wyżej wymienionych usług, oraz prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory (Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych). Organy administracji zgłaszają do ewidencji zbiory oraz usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą niezwłocznie po utworzeniu tych zbiorów lub uruchomieniu tych usług.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadziła obowiązek tworzenia i aktualizowania cyfrowych zbiorów danych dla APP w formie rastra z georeferencją wraz z metadanymi, wektorowym zasięgiem dokumentu oraz odniesieniem do treści dokumentu powiązanego. Termin na dostosowanie zbiorów APP do ww. wymogów przepisów upłynął w październiku 2022r.

Organ gminy, w wykonaniu ustawowych obowiązków, zlecił powyższe do wykonania, co zostało zakończone. Podjęto również działania zmierzające do udostępnienia danych na geoportalu powiatowym, z którym współpracują gminy powiatu częstochowskiego.

W związku z powyższym komisja nie uwzględnia przedmiotowej skargi.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *