zachmurzenie duże
26°
25°
niedziela
Reklama
Sesja w sprawie absolutorium dla Wójta
17 czerwca 2020 r. | 11:19
0

W piątek 26 czerwca w Urzędzie Gminy Przyrów odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni będą głosować w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów.

Początek sesji o godz. 11:00.

porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie Protokołu XIII sesji Rady Gminy.
 • Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
 • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 • Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
 • Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przyrów:
  1. debata nad raportem o stanie gminy za rok 2019 – zgodnie z wymogami określonymi w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506);
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przyrów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2019 rok.
 • Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2019 roku wraz z informacją o stanie mienia;
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu;
  3. przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu w 2019 roku;
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2019 rok.
 • Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.
 • Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Przyrów instrumentem płatniczym.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XXIX/2014 Rady Gminy Przyrów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Przyrów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXIX/2014 Rady Gminy Przyrów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2020/2021.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Przyrów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Stawki”.
 • Komunikaty i wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *