zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
UG Przyrów
“Samodzielność – Aktywność – Mobilność”
25 maja 2022 r. | 12:02
0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie przyjmuje wnioski niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Częstochowskiego ze znacznym stopniem niepełnosprawności, spełniających wymogi do niżej wymienionych Programów.

1. Mieszkanie dla absolwenta.

Celem Programu - Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością która spełnia warunki:

1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie do najmu mieszkania na okres 36 miesięcy które wynosi:

1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uzależniona będzie od lokalizacji przedmiotu dofinansowania, sposobu poruszania się beneficjenta i aktualnej wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Program realizowany będzie w latach 2022- 2026. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania na wynajem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia”.

Do wniosku dołącza się:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

b) kopię dokumentu potwierdzającego status absolwenta;

c) oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

d) oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

W ciągu 90 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent przedstawia umowę najmu mieszkania wraz z oświadczeniem, że wynajmowane mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności. Po przedstawieniu umowy najmu zawierana jest umowa z realizatorem Programu na dofinansowanie najmu przedmiotu dofinansowania. Na podstawie umowy środki przekazywane są na rachunek bankowy beneficjenta do 10 dnia każdego miesiąca.

 

2. Dostępne mieszkanie.

Celem Programu dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W ramach programu osoba z niepełnosprawnością może otrzymać dofinansowanie do dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2025. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024 r. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia”.

Weryfikacja wniosków obejmuje potwierdzenie:

1) posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka;

2) złożenie oświadczenia, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

3) złożenie oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

4) wieku wnioskodawcy w momencie składania wniosku.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku weryfikuje się:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

W ciągu 180 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent przedstawia udokumentowaną różnicę, o której mowa wyżej, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań. Po przedstawieniu umów przedwstępnych zawierana jest umowa z realizatorem Programu na dofinansowanie różnicy, o której mowa wyżej. Na podstawie umowy środki przekazane są na rachunek bankowy beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od udokumentowania różnicy wartości mieszkań realizatorowi Programu.

Informacji o ww. Programach udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pod numerem telefonu: (034) 334 33 32Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *