zachmurzenie małe
17°
13°
niedziela
Reklama
fot. Dorota Wojciechowska / UG Przyrów
RIO wykryła nieprawidłowości w pracy urzędu. Są liczne złamania prawa!
31 marca 2023 r. | 11:54
0

Urząd Gminy Przyrów opublikował wyniki kontroli jaką przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. RIO miało dziewięć głównych zastrzeżeń do pracy wójta i urzędu.

W następnym dniach przytoczę je wszystkie.

RIO przeprowadziła kontrolę m.in. w zakresie zamówień publicznych.

W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego – odcinka 950 mb. w obrębie Przyrów, gmina Przyrów, na działkach o nr ewid 1348; nr 585; nr 582”, w którym:
ÿ w ogłoszeniu o zamówieniu nie wskazano dokumentów wymaganych przez zamawiającego od wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Dokumenty wymagane w powyższym zakresie zostały wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe było niezgodne z przepisami art. 41 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

ÿ zamawiający zaniechał żądania w postępowaniu (poprzez brak wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ) wszystkich wymaganych od wykonawcy dokumentów jakie powinien złożyć – w przypadku gdy samodzielnie nie spełnia wymaganych warunków udziału w postępowaniu i w tym zakresie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego – potwierdzających, że wobec takiego podmiotu nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Powyższym naruszono przepisy art. 22a ust. 3 ww. ustawy prawo zamówień publicznych w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Zgodnie z SIWZ na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego na zasoby którego powołuje się wykonawca wymagano tylko dokumentów wskazanych w § 5 pkt 2 - 6 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju, natomiast zaniechano żądania dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 oraz pkt 7– 9 tego rozporządzenia.

ÿ nieprawidłowo określono inne niż cena kryterium oceny ofert dotyczące doświadczenia kluczowego personelu dedykowanego do realizacji zamówienia, czym naruszono przepisy art. 91 ust. 2d ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakresie tego kryterium wymagano tylko wskazania w ofercie ilości zrealizowanych przez kierownika budowy robót budowlanych, bez podania dodatkowych informacji, które umożliwiłyby sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawców w ofertach.

ÿ w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji III.1. ”Warunki udziału w postępowaniu” zamieszczono błędnie, jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, informację o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przez wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia przed zawarciem umowy, która to informacja powinna zostać wskazana w SIWZ.

Powyższym naruszono przepisy art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 41 pkt 7 w związku z art. 22 ust. 1b powyższej ustawy prawo zamówień publicznych.

ÿ nie zachowano jednolitości zapisów pomiędzy specyfikacją istotnych warunków zamówienia a ogłoszeniem o zamówieniu oraz pomiędzy SIWZ a projektem umowy o zamówienie w zakresie informacji o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe naruszało zasadę przejrzystości postępowania wyrażoną w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymagał aby wykonawca w dniu zawarcia umowy o zamówienie posiadał ubezpieczenie budowy na okres realizacji kontraktu na kwotę co najmniej 300.000,00 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 300.000,00 zł, które wykonawca obowiązany będzie przedłużać do końca okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

Postanowienia w tym zakresie nie zostały zawarte w SIWZ lecz w ogłoszeniu o zamówieniu jako jeden z warunków udziału w postępowaniu oraz w projekcie umowy o zamówienie stanowiącej załącznik do SIWZ.

- W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul. Kościelna”, w którym:
ÿ zamawiający zaniechał żądania (poprzez brak wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ) wszystkich wymaganych od wykonawcy dokumentów jakie powinien złożyć – w przypadku gdy samodzielnie nie spełnia wymaganych warunków udziału w postępowaniu i w tym zakresie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego – potwierdzających, że wobec takiego podmiotu nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o których mowa w przepisach art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Powyższym naruszono przepisy art. 22a ust. 3 ww. ustawy w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Zgodnie z SIWZ, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego na zasoby którego powołuje się wykonawca, wymagano tylko dokumentów wskazanych w § 5 pkt 2 - 6 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju, natomiast zaniechano żądania dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 oraz pkt 7 - 9 tego rozporządzenia. ÿ nieprawidłowo określono inne niż cena kryterium oceny ofert dotyczące doświadczenia kluczowego personelu dedykowanego do realizacji zamówienia, czym naruszono przepisy art. 91 ust. 2d ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. W zakresie tego kryterium wymagano tylko wskazania w ofercie ilości zrealizowanych przez kierownika budowy robót budowlanych, bez podania dodatkowych informacji, które umożliwiłyby sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawców w ofertach.

Zadania w zakresie przygotowania dokumentacji postępowania o zamówienia publiczne należały do Inspektora ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych. Nadzór w tym zakresie sprawował p. Robert Nowak – Wójt Gminy Przyrów.

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Przyrów, wykonującymi zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o zamówienie publiczne w zakresie:
- wskazywania w dokumentach zamówienia, tj. w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, podmiotowych środków dowodowych jakie powinien złożyć wykonawca w przypadku, gdy polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu zbadania czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu, podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, stosownie do przepisów art. 281 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 272 ust. 2 i art. 119 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz wzoru ogłoszenia o zamówieniu stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2439),
- określania kryteriów oceny ofert innych niż cena w sposób umożliwiający weryfikację informacji przedstawianych w tym zakresie w ofertach, mając na uwadze przepisy art. 240 powyższej ustawy prawo zamówień publicznych,
- zamieszczania w ogłoszeniu o zamówieniu prawidłowej treści warunków udziału w postępowaniu, stosownie do przepisów art. 112 ust. 2 powyższej ustawy oraz wzoru ogłoszenia o zamówieniu stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia,
- zamieszczania w specyfikacji warunków zamówienia informacji o formalnościach jakie muszą być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, jeśli zamawiający je przewiduje, stosownie do art. 281 ust. 1 pkt 18 powyższej ustawy oraz dochowania spójności w tym zakresie w dokumentach postępowania o zamówienie, stosownie do art. 16 pkt 2 powyższej ustawy, mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *