słabe opady deszczu
21°
19°
sobota
Reklama
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
26 kwietnia 2019 r. | 17:04
0

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, iż od dnia 29.04.2019r. do wyczerpania środków finansowych otwiera nabór wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś PriorytetowaVII,Działanie7.2.

Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi 18.000,00 zł. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  należy złożyć na druku z logo Europejskiego Funduszu Społecznego - RPO WSL. Do wniosku pracodawca ubiegający się o środki składa wymagane załączniki.

Osoby, których dotyczy nabór wniosków:

Nabór dotyczy osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalony został II profil pomocy, należących do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoby 50 lat i więcej
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety

a także należących do pozostałych grup określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 tj.:

 • imigranci oraz  reemigranci
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Udział w projekcie zapewniony zostanie również byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego , realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO, spełniających założenia projektowe.

Nie dopuszcza się możliwości powrotu do projektu osób, które były już jego uczestnikami.

Wniosek podlega ocenie i rozpatrzeniu zgodnie z określonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie procedurami.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyjmowane będą:

 • w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
  ul. Szymanowskiego 15, pok. 10,
  w godzinach od 7.30 do 14.00.
  po uprzednim pobraniu numerka z automatu biletowego znajdującego się na parterze urzędu (przycisk Pracodawcy a następnie Wyposażenie stanowiska pracy)
 • w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu,
  ul. Rzeczna 29, pok. 4,
  w godzinach od 7.30 do 14.00.

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej i na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE za osobę długotrwale bezrobotną w przypadku osób kwalifikujących się do projektu tj. powyżej 30 roku życia, uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy.

Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED) za osobę bezrobotną o niskich kwalifikacjach uznaje się osobę, która posiada wykształcenie na poziomie od 1 do 3 tj.:

 • osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1);
 • osoby z wykształceniem średnim I stopnia - gimnazjum (ISCED 2);
 • osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym - liceum, technikum, szkoła zawodowa (ISCED 3).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020:

 • imigranci to osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się ( zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski,
 • reemigranci to obywatele Polski, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej  niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny to osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn.zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U. z2017 r. poz.1778) (ZUS),
 • byli uczestnicy projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO z zakresu włączenia społecznego to osoby, którym udzielone zostało wsparcie w zakresie integracji społecznej. Projekty w ramach CT9 realizowane są m.in. przez MOPS-y, GOSPS-y, CIS-y.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *