zachmurzenie duże
27°
25°
piątek
Reklama
Radni dokonali zmian w statucie sołectw
10 grudnia 2021 r. | 13:51
0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Przyrów, radni podjęli uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów.

Chodzi o czas trwania kadencji sołtysów i sposób odwołania sołtysa i rady sołeckiej.

Według dokonanych zmian, kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat.

Radni dokonali zmian również w tych punktach:

"1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej może być odwołany przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków, narusza postanowienia statutu lub uchwał zebrań wiejskich.
2. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy 15 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania.
3. Wniosek o odwołanie sołtysa wraz z uzasadnieniem składany jest Wójtowi Gminy w formie pisemnej. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
4. Zebranie wiejskie w sprawie odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy informując mieszkańców sołectwa, w sposób zwyczajowo przyjęty, o miejscu i czasie zebrania wiejskiego, w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
5. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa lub członka rady sołeckiej przed upływem kadencji w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.
6. W przypadku nie odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej w trybie określonym w ust. 5 odwołanie odbywa się podczas kolejnego zebrania, które jest ważne bez względu na ilość uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.
7. Głosowanie w sprawie odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej jest tajne. Do jego przeprowadzenia stosuje się odpowiednio regulacje zawarte w § 20 Statutu Sołectwa."

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *