zachmurzenie małe
17°
13°
niedziela
Reklama
Wkrótce sesja absolutoryjna
16 czerwca 2022 r. | 10:59
0

We wtorek 28 czerwca o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Przyrów odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni będą głosować nad wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Roberta Nowaka.

porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu XXXII i XXXIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
Udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przyrów:
przedstawienie raportu o stanie Gminy Przyrów za rok 2021 – referent Wójt Robert Nowak.
debata nad raportem o stanie Gminy Przyrów za rok 2021 – zgodnie z wymogami określonymi w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559);
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przyrów.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2021 rok – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2021 roku wraz z informacją o stanie mienia – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska;
przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu – referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maria Wiśniewska;
przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu w 2021 roku – Przewodniczący komisji stałych;
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyrów – referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maria Wiśniewska;
dyskusja;
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyrów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2022/2023 – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Przyrów na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przyrów – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów na lata 2022-2030" – referent Robert Deska.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok – referent Ewelina Wiśniewska.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyrów za 2021 r. – referent Ewelina Wiśniewska.
Informacja z działalności instytucji kultury za 2021 rok – referent Dyrektor GCKiB Dariusz Grabowski.
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej – referent kierownik GOPS w Przyrowie Iwona Kremblewska.
Komunikaty i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *