zachmurzenie umiarkowane
26°
25°
poniedziałek
Reklama
Bony na szkolenia dla bezrobotnych
04 marca 2019 r. | 09:31
0

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ogłasza od dziś, tj. 4 marca 2019 r. do wyczerpania środków nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego. Nabór wniosków dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych, które do dnia rozpoczęcia szkolenia nie ukończyły 30 roku życia.

Dodatkowe informacje:

Bon szkoleniowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego, który spełnia następujące warunki:
- nie ukończył 30 roku życia;
- został objęty I lub II profilem pomocy, przy czym w odniesieniu do osób, dla których ustalono I profil pomocy w uzasadnionych przypadkach;
- został objęty Indywidualnym Planem Działania;
- złożył wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego;
- przedstawił uprawdopodobnienie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bon szkoleniowy może również zostać przyznany na wniosek poszukującego pracy, który spełnia następujące warunki:
- nie ukończył 30 roku życia;
- jest opiekunem osoby niepełnosprawnej niepozostającym w zatrudnieniu lub nie wykonującym innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- złożył wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego;
- przedstawił uprawdopodobnienie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego/poszukującego pracy na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia we wskazanej jednostce szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, z którą zostanie zawarta w tym zakresie umowa przez powiatowy urząd pracy.

W ramach bonu szkoleniowego, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:
- jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe (w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej);
- niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych (w formie wpłaty na konto wykonawcy badania);
- przejazdu na szkolenia (w formie ryczałtu) w wysokości:
o do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
o od 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
- zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania w wysokości: o do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
o powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
o powyżej 1 100 zł do 1 500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. Urząd finansuje wymienione wyżej koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny/poszukujący pracy pokrywa koszty przewyższające ten limit.

Realizacja bonu szkoleniowego uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Częstochowa środków finansowych z Funduszu Pracy. Osoby uprawnione mogą składać wnioski o skierowanie na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *