zachmurzenie umiarkowane
26°
25°
poniedziałek
Reklama
KWP w Krakowie
Jest praca w Policji!
18 maja 2022 r. | 11:55
1

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby na stanowiska: ratownik medyczny Zespołu Medycznego w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach oraz ratownik medyczny Zespołu Medycznego w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Częstochowie.

PROPONOWANE WARUNKI PEŁNIENIA SŁUŻBY:

– stopień etatowy: sierżant sztabowy;

– zaszeregowanie: 3 grupa;

– mnożnik 1,954 kwoty bazowej;

– uposażenie zasadnicze – 3160,00 zł miesięcznie zwiększone o:

– wzrost z tytułu wysługi lat o 2 % po 2 latach służby i o 1 % za każdy następny rok służby aż do wysokości 20 % po 20 latach służby oraz o kolejne 2 % za każde następne dwa lata służby do wysokości 32 % po 30 latach służby

- łącznie do wysokości 35 % po 35 latach służby;

– dodatek służbowy przyznawany na czas nieokreślony wynoszący maksymalnie do 50 % podstawy uposażenia zasadniczego wraz z wysługą i dodatkiem za stopień (dla stopnia posterunkowego – 1675,00 zł, dla stopnia sierżanta sztabowego – 1855,00 zł,).

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ:

– przyjęcie do służby w Policji na stanowisko kursanta Policji ze stopniem etatowym posterunkowego, zaszeregowanego w 1 grupie uposażenia zasadniczego z mnożnikiem 1,36 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy tj. 2200,00 zł miesięcznie;

– odbycie bezpośrednio po przyjęciu do służby szkolenia podstawowego (istnieje możliwość zezwolenia na odbycie szkolenia w systemie samokształcenia kierowanego, o którym mowa w § 5 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 19.06.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji);

– po zakończeniu szkolenia podstawowego możliwość mianowania na stanowisko ratownika medycznego;

– możliwość nabycia uprawnień emerytalnych po 25 latach służby w Policji.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PODSTAWOWYCH:

– Podejmowanie czynności ratunkowych i udzielanie pomocy medyczne na miejscu zdarzenia.

– Prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych dla policjantów OPP w Katowicach.

– Odpowiedzialność za należyty stan i sprawność sprzętu medycznego, a także utrzymanie w stanie gotowości do działań ambulansów medycznych znajdujących się na stanie jednostki.

– Zabezpieczenie medyczne funkcjonariuszy w czasie doskonalenia zawodowego, zajęć z wyszkolenia strzeleckiego, zajęć poligonowo-szkoleniowych i specjalistycznych pododdziałów Policji,

– Zabezpieczenie medyczne podczas akcji i operacji policyjnych z udziałem Oddziału i jednostek Policji wspomagających działania.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Od kandydatów na to stanowisko wymaga się posiadania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

– podanie o przyjęcie do służby;

– wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby;

– kserokopia książeczki wojskowej lub legitymacji służbowej żołnierza zawodowego (oryginał do wglądu) - dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową

– uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;

– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);

– kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu), jeżeli kandydat posiada uprawnienia do kierowania pojazdem.

Dokumenty składa się osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich, powiatowych Policji województwa śląskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w godzinach ich urzędowania. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY W TOKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

– wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (składa się ją w terminie i miejscu wskazanym kandydatowi przez przedstawiciela komórki do spraw ochrony informacji niejawnych). Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w miejscu składania dokumentów, a także ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl). Podstawę prawną procedury doboru do służby w Policji stanowią przepisy art. 25 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz 1882 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r. poz. 109). Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

– złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;

– sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;

– przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

– ustalenia przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;

– przeprowadzenia postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Tekst powyższego rozporządzenia oraz szczegółowe informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl).Jedna odpowiedź do “Jest praca w Policji!”

  1. mieszkaniec pisze:

    Czy trzeba będzie jesienią gazować bezbronne kobiety i wykręcać im ręce jeśli nie będą chciały założyć na nos kawałka bawełnianej szmatki na gumce od majtek? Albo popychać i poniewierać mężczyzn którzy otworzą swoje lokale gastronomiczne bo nie będą już mieli co włożyć dzieciom do garnka? Fajna praca, bardzo taka … taka polska, taki Polak – patriota, samodzielnie myślący i chcący pomagać innym, strzegący zdrowych zasad, przynoszący chwałę temu orzełkowi, za którego ginęli w wojnach nasi pradziadowie, takiego mieć w rodzinie to jest się czym pochwalić !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *