zachmurzenie duże
27°
25°
piątek
Reklama
Będzie uchwała w sprawie ekwiwalentu dla druhów OSP
03 marca 2022 r. | 11:25
0

W piątek 11 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przyrów odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

Początek o godz. 11:00.

porządek obrad:

Otwarcie obrad XXXII sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z XXX i XXXI-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy za II półrocze 2021 r. – referent Komendant Miejski PSP w Częstochowie.
Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy za II półrocze 2021 r. – referent Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu.
Uchwała w sprawie wsparcia dla Ukrainy – referent Przewodniczący Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach – referent Tomasz Korgól.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz Planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2022 rok – referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 – referent Ewelina Wiśniewska.
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przyrów – referent Mirosław Czarnecki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/135/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów – referent Robert Deska.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/2021 z dnia 26 marca 2021r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referent Robert Deska.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przyrów do roku 2025 z perspektywą do 2030 roku” – referent Robert Deska.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2022 rok” – referent Robert Deska.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przyrów na lata 2021-2027 – referent Iwona Kremblewska.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2021 r. – referent Iwona Kremblewska.
Komunikaty i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *