zachmurzenie duże
-2°
-4°
środa
Reklama
Będzie regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów
10 września 2021 r. | 12:49
0

W poniedziałek 20 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXIV odbędzie się sesja Rady Gminy w Przyrowie, podczas której radni przyjmą "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów".

Początek o godz. 12:00.

porządek obrad:
Otwarcie obrad XXIV sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z XXII i XXIII-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Wręczenie decyzji Wójta Gminy Przyrów w sprawie przyznania stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia, dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów.
Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
Informacja Wójta o sposobie o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – referent Dyrektor ZSP w Przyrowie – Halina Trojak, Dyrektor NSP – Regina Deska.
Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy – referent Komendant Miejski PSP w Częstochowie.
Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy – referent Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu.
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok – referent Dorota Wojciechowska.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złoty Potok – referent Robert Deska.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej – referent Joanna Nowakowska.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów” – referent Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki.
Komunikaty i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *