zachmurzenie umiarkowane
26°
25°
poniedziałek
Reklama
UG Przyrów
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Częstochowie
20 kwietnia 2021 r. | 10:59
0

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu informuje, że od dnia 19.04.2021r. do  wyczerpania środków finansowych otwiera nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.

Wnioskowany okres odbywania stażu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów dotyczących kryterium efektywności zatrudnieniowej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu winny zawierać deklarację zatrudnienia stażysty po zakończonym stażu - umowa o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na 1/2 etatu.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego powyżej 30 roku życia należy złożyć na druku z logo Europejskiego Funduszu Społecznego - RPO WSL. Do wniosku organizator zobowiązany jest dołączyć program stażu, który jest integralną częścią umowy.

Osoby, których dotyczy nabór wniosków:

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby 50 lat i więcej
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety

a także należących do pozostałych grup określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 tj.:

 • imigranci oraz  reemigranci
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

Udział w projekcie zapewniony zostanie również byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO, spełniających założenia projektowe.

Nie dopuszcza się możliwości powrotu do projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (IV)"  osób, które były już jego uczestnikami.

Miejsce składania wniosków:

Wypełniony wniosek o zawarcie umowy  o zorganizowanie stażu wraz z programem stażu należy złożyć na jeden z n/w sposobów:

 1. składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się w wydzielonej części budynku od strony podjazdu dla osób niepełnosprawnych Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie lub do skrzynki znajdującej się w budynku Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu, wejście od strony garaży.
 2. Przesyłając tradycyjną pocztą na adres:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa lub
 • Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ul. Rzeczna 29, 42-230 Koniecpol.

 

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej i na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE za osobę długotrwale bezrobotną w przypadku osób kwalifikujących się do projektu tj. powyżej 30 roku życia,  uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy.

Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED) za osobę bezrobotną o niskich kwalifikacjach uznaje się osobę, która posiada wykształcenie na poziomie od 1 do 3 tj.:

 • osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1);
 • osoby z wykształceniem średnim I stopnia - gimnazjum (ISCED 2);
 • osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym - liceum, technikum, szkoła zawodowa (ISCED 3).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020:

 • imigranci to osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się ( zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski,
 • reemigranci to obywatele Polski, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej  niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny to osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS),
 • byli uczestnicy projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO z zakresu włączenia społecznego to osoby, którym udzielone zostało wsparcie w zakresie integracji społecznej. Projekty w ramach CT9 realizowane są m.in. przez MOPS-y, GOSPS-y, CIS-y.

 

Wymagane dokumenty:

Procedury, kryteria oraz druk wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach niniejszego projektu dostępne są w zakładce: Dokumenty do pobrania / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Staże (RPO WSL).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *