zachmurzenie małe
-7°
-8°
wtorek
Reklama
30 grudnia sesja budżetowa
20 grudnia 2019 r. | 12:36
0

W poniedziałek 30 grudnia odbędzie się sesja Rady Gminy Przyrów, podczas której radni będą przyjmować budżet.

Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu X i XI – nadzwyczajnej – sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Przyrów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany WPF.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Przyrów.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schroniskach dla bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania zespołu oceniającego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przyrów na lata 2020-2021”.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23. Komunikaty i wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *