zachmurzenie duże
13°
11°
poniedziałek
Reklama
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów
19 marca 2021 r. | 12:19
0

Wójt Gminy Poczesna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XVIII/123/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub na adres Urzędu Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, w terminie do dnia 05.04.2021 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko dotyczącej ww projektu planu. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do dnia 05.04.2021 r.  na adres jw.  

Wójt Gminy Przyrów
Robert Nowak

 

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przyrów:

  • uchwały Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Przyrów w granicach sołectwa Zalesice, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały,
  • uchwały Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Przyrów w granicach sołectwa Sieraków, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały,
  • uchwały Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Przyrów w granicach sołectwa Sygontka, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały,
  • uchwały Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Przyrów w granicach sołectwa Staropole, dla którego granice opracowania określone zostały na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7,  w terminie do dnia 05 kwietnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Przyrów
Robert Nowak

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *