zachmurzenie duże
27°
25°
piątek
Reklama
fot. Dorota Wojciechowska / UG Przyrów
Opieka wytchnieniowa w gminie Przyrów
08 listopada 2023 r. | 11:34
0

Gmina Przyrów informuje, że z dniem 30 października 2023r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane  na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych przyczyn nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16-go roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane  na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedna osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024.

Zgłoszeń do Programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO w terminie do 10 listopada 2023r.Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ul. Częstochowska 7.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *