zachmurzenie małe
17°
13°
niedziela
Reklama
fot. Dorota Wojciechowska / UG Przyrów
Jest praca w Urzędzie Gminy Przyrów!
22 listopada 2022 r. | 12:02
0

Wójt Gminy Przyrów ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Przyrów.

ogłoszenie:

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów.

2. OKREŚLENIE STANOWISKA PRACY:
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
a. wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub ekonomiczne;
b. co najmniej 3 letni ogólny staż pracy na stanowisku w administracji publicznej lub instytucjach
finansowych;
c. obywatelstwo polskie;
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
e. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
g. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku,
a zwłaszcza ustawy:
o ordynacja podatkowa
o o podatkach i opłatach lokalnych
o o finansach publicznych
o o rachunkowości
o o samorządzie gminnym
o kodeks postępowania administracyjnego
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

4. WYMAGANIA DODATKOWE:
a. komunikatywność i wysoka umiejętność współpracy w zespole, umiejętność budowania
dobrych relacji z klientami Urzędu;
b. umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, odporność na
stres, asertywność, samodzielność, kreatywność;
c. dążenie do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
d. umiejętność pracy pod presją czasu.

5. ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
a. prowadzenie spraw dotyczących corocznego wymiaru podatku od nieruchomości, podatku
rolnego oraz leśnego;
b. prowadzenie spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi wymienionymi w pkt 1,
postępowaniem podatkowym, kontrolą podatków oraz czynnościami sprawdzającymi zgodnie
z ordynacją podatkową;
c. przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od wydanych decyzji
wraz z całą dokumentacją i uzasadnieniem;
d. przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Gminy w sprawie stawek podatków;
e. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych podatków;
f. przekazywanie danych wymiarowych i opisowych dla księgowości podatkowej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ewidencji podatkowej;
g. załatwianie spraw podatników z zakresu - wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym;
h. prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej w zakresie
podatków, o których mowa w pkt 1;
i. prowadzenie zadania zleconego gminie tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych;
j. potwierdzanie umowy dzierżawy w trybie art. 28 ust.4 pkt.1 oraz / lub/ art.38 pkt. 1 ustawy z
dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz.U. z 2020 r., poz.174);
k. współpraca z referatem i innymi instytucjami w zakresie ustalania prawidłowych danych o
podatnikach i przedmiotach opodatkowania;
l. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

6. WARUNKI PRACY
a. praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin
tygodniowo);
b. praca wykonywana głównie w biurze;
c. bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
d. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Przyrowie, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6%.

8. WYMAGANE DOKUMENTY:
a. list motywacyjny;
b. curriculum vitae;
c. kserokopie umów o pracę lub świadectw pracy;
d. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
e. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
f. referencje;
g. oryginał kwestionariusza osobowego;
h. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
i. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
j. oświadczenie kandydata, o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
k. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku
inspektora,
l. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
m. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego
„Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przyrów (II piętro, pok. 16) lub
przesłać na adres:
Urząd Gminy Przyrów
ul. Częstochowska 7
42-248 Przyrów
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatków
i opłat lokalnych” w terminie do 02.12.2022r. (decyduje data wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu
oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.ETAPY NABORU:
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Wójta Gminy
Przyrów.
I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby
zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej;
II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie
oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *