zachmurzenie duże
27°
25°
piątek
Reklama
Zasady korzystania z GOK
12 czerwca 2020 r. | 12:30
0

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie zostanie otwarty już 15 czerwca. W związku z tym, dyrektor GOK opublikował wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa, organizacji i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie w okresie Epidemii COVID–19.

OGÓLNE ZASADY

 1. Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie rozpocznie się 15 czerwca 2020r. wg. stałego planu zajęć.
 2. Dyrektor GOK określi dyspozycyjność placówki, ilość grup i maksymalną liczbę dzieci objętych opieką.
 3. Rodzic/opiekun prawny, który chce przyprowadzić dziecko do GOK, musi powiadomić o tym instruktora i dostarczyć wymagane oświadczenia (załącznik nr 1).
 4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania instruktorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie należy posyłać dziecka do GOK, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Dziecko posyłane na zajęcia do GOK powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.
 6. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z GOK tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego.(wyjątek stanowi dzieci i młodzież od 13 roku życia).
 7. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.
 8. Rodzic/opiekun przed drzwiami do GOK ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.
 9. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.

ZASADY POBYTU DZIECI

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie trwania zajęć.
 2. Do każdej grupy przyporządkowany jest nauczyciel. - instruktor.
 3. Dzieci i młodzież na zajęcia taneczne, korekcyjne przychodzą ubrane w strój ćwiczebny (szatni zostawiamy tylko kurtkę i obuwie).
 4. Liczebność grupy wynosi 8-10 wychowanków z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do zajęć. Ilość dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko i każdego opiekuna.
 5. Zasady pobytu uczestników zajęć w poszczególnych pracowniach GOK (Informacje szczegółowe).
 6. Dziecko na zajęcia nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów, jedzenia.
 7. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 9. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw.
 11. Co najmniej raz na godzinę sale powinny być wietrzone.
 12. Przedmioty i sprzęty w GOK należy utrzymywać w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzesełek, blatów stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp.
 13. Dziecko będzie miało ograniczoną możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych.
 14. Podczas pobytu w GOK nie będą organizowane uczestnikom zajęć wyjścia poza placówkę, spacery, wycieczki itp.
 15. Nauczyciel szczególną uwagę będzie zwracał uczestnikom zajęć, aby myły ręce po skorzystaniu z toalet.

Pracownia plastyczna - dziecko na zajęcia zabiera z domu podstawowe materiały i przybory plastyczne takie jak: ołówek, gumka, temperówka, kredki, markery, flamastry - dziecko na zajęcia rodzic wyposaża w indywidualną osłonę nosa i ust oraz rąk (rękawiczki jednorazowe), które dzieci po zajęciach zabierają ze sobą - podczas zajęć dzieci nie spożywają posiłku. Dozwolone jest tylko picie napojów - w sali odległości między stanowiskami powinny wynosić min. 1,5 m. (1 uczeń – jedna ławka szkolna lub 1 stół), ze względu na metraż pracowni – max 5 osób.  Podczas zajęć uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami - dziecko nie może zabierać ze sobą na zajęcia żadnych przedmiotów ani zabawek.

Zespół  Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki” - uczeń na zajęcia przychodzi ubrany w strój do ćwiczeń (nie przebiera się w szatni) - szatnia dostępna jest tylko do pozostawienia obuwia i okrycia wierzchniego - zajęcia prowadzone są bez maseczek ochronnych i rękawiczek - zajęcia w grupach max 8-10 osób.

Zespół śpiewaczy „Przyrowianki”

  • szatnia dostępna jest tylko do pozostawienia obuwia i okrycia wierzchniego;
  • zajęcia prowadzone są bez maseczek ochronnych i rękawiczek;
 • członkowie zespołu zachowują odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zajęcia AEROBIKU

 • ćwiczący na przynosi obowiązkowo duży ręcznik kąpielowy na zajęcia
 • szatnia dostępna jest tyko do pozostawienia obuwia i okrycia wierzchniego
 • ćwiczący na zajęcia przychodzi ubrany w strój do ćwiczeń( nie przebiera się w szatni.

Indywidualna nauka gry na instrumentach - zajęcia indywidualne (instruktor – uczeń), prowadzone zgodnie z zasadami i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Rodzic/opiekun nie może wchodzić do GOK ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.
 2. Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik lub nauczyciel odprowadzający dziecko.
 3. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z GOK.
 4. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na stronie internetowej GOK.
 5. Nauczyciele i inni pracownicy GOK powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 6. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 7. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 8. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 9. W przypadku zakażenia koronawirusem, placówka będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

 1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przed wejściem do budynku GOK należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do placówki.
 3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do GOK dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego  do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Wszyscy pracownicy GOK w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 7. W  pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW GOK

 1. Do pracy w GOK mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Pracownicy i nauczyciele GOK w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 8. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Procedura wchodzi w życie z dniem 15.06.2020 r.

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki: Załącznik 1 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

Pliki do pobrania:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *