zachmurzenie małe
17°
13°
niedziela
Reklama
Konkurs na najładniejszą dekorację dożynkową – do wygrania pieniądze!
02 sierpnia 2022 r. | 11:14
0

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie organizują konkurs na "Najładniejszą Dekorację Dożynkową". Do wygrania są nagrody pieniężne.

Regulamin konkursu:

I. Cel konkursu:
Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych z obrzędem dożynkowym.
Rozbudzenie i zainteresowań twórczością ludową.
Podtrzymywanie umiejętności wykonywania tradycyjnych dekoracji.
Poprawa wizerunku sołectwa .
Integracja mieszkańców poszczególnych sołectw.
Promocja sołectw.

II. Organizator konkursu:
Gmina Przyrów,
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie

III. Adresaci konkursu:
Sołectwa z terenu Gminy Przyrów.

IV Organizacja konkursu:
Konkurs o charakterze cyklicznym.
Regulamin konkursu może być aktualizowany corocznie.

V. Kryteria oceny:
W dekoracji dożynkowej muszą znaleźć się materiały użyte do wykonania dekoracji - surowce naturalne związane ze świętem plonów, czyli:
- kłosy, ziarno, warzywa, owoce, kwiaty, narzędzia rolnicze itp.
- konstrukcje wykonane z tzw. balotów słomy,
a także materiały plastyczne – papier, bibułka, blok techniczny, farby,
różnego rodzaju tkaniny.
2) Wygląd zewnętrzny: walory estetyczne, technika, materiał, kształt, kolor,
kompozycja, dobór barw itp.
3) Ozdoby związane z pracą na roli czyli: prezentujące płody rolne z wykorzystaniem
oryginalnych, nowatorskich pomysłów, form uwzględniających współczesny
charakter społeczeństwa.
4) Wzorowanie się na tradycjach ludowych
5) Dekoracja musi być usytuowana przy drodze publicznej sołectwa, lub w miejscu
centralnym miejscowości (plac, teren OSP, rynek itp.)
6) Uczestnik konkursu ( sołectwo) może zgłosić jedną dekorację dożynkową
7) Dekoracja winna znajdować się w granicach administracyjnych sołectwa
8) Każdy oceniany element punktowany jest w skali od 1 do 5 punktów.
9) Od jednego członka komisji dekoracja może zdobyć maksymalnie 20 punktów.

VI. Nagrody i wyróżnienia:

Wyniki Konkursu na najładniejszą dekorację dożynkową ogłoszone zostaną przez
przewodniczącego komisji konkursowej podczas dożynek gminnych.
Za miejsca I, II i III przyznane zostaną nagrody finansowe w wysokości:

I miejsce 500,00- zł,
II miejsce 400,00,- zł,
III miejsce 300,00,- zł,
dla pozostałych uczestników(sołectw) nagrody za udział w wysokości 100 zł.
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub innych ważnych powodów przewodniczący komisji konkursowej może wystąpić do Wójta Gminy Przyrów o zmianę zasad przyznawania nagród

VII. Tryb i termin składania zgłoszeń:
Zgłoszenia do konkursu dokonują sołtysi sołectw oraz uczestnicy konkursu na formularzach zgłoszeniowych w terminie do 12 sierpnia 2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie lub w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie GCKiB w Przyrowie lub UG w Przyrowie, oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Przyrowie i Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie
Ocena dekoracji dożynkowych dokonana zostanie w dniu dożynek w godzinach dopołudniowych.

VIII. Komisja konkursowa:
Komisję konkursową powołuje dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie w porozumieniu z Wójtem Gminy Przyrów
Komisja konkursowa dokona oceny dekoracji dożynkowych w dniu 28.08.2022 roku w danej miejscowości, w której została zgłoszona dekoracja. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dożynek Gminnych w dniu 28.08.2022 roku na obiekcie sportowo – rekreacyjnym „Brzózki”
Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne

IX. Postanowienia końcowe:
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu oraz do wykorzystywania danych osobowych osób biorących udział w konkursie.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie przeprowadzać będzie fotorelację. Zdjęcia zostaną wmieszone na stronach internetowych organizatora w celach promocyjnych.
Organizator konkursu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 34/ 35 54 062 , 34 3554 051 sekretariat GCKiB w Przyrowie.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *