zachmurzenie małe
17°
13°
niedziela
Reklama
III Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. “Bożonarodzeniowy Anioł z masy solnej”
21 listopada 2023 r. | 12:20
0

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie organizuje III Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. "Bożonarodzeniowy Anioł z masy solnej".

regulamin III Powiatowego Konkursu Plastycznego:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod
nazwą „III Powiatowy Konkurs Plastyczny – Bożonarodzeniowy Anioł z masy solnej”
2. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie ul.
Częstochowska 7, 42-248 Przyrów.
3. Patronat: Starosta Częstochowski, Wójt Gminy Przyrów
4. Celem konkursu jest:
➢ popularyzacja tradycji bożonarodzeniowych;
➢ poznanie form plastycznych w rodzaju własnych „wypieków”, Aniołów z masy solnej;
➢ ożywienie więzi międzyludzkich, relacji między uczniami, w rodzinie a nade wszystko w
środowisku, dostrzeżenie najbardziej potrzebujących, zwłaszcza dzieci i starszych,
niejednokrotnie samotnych;
➢ konkurs Bożonarodzeniowych Aniołów z masy solnej ma aspekt społeczno – wychowawczy.
Wyzwala on dobroć i talent, których nie da się wycenić a jedynie upowszechnić i zachęcać
innych swoją postawą do podobnych działań.
➢ popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
➢ kształtowanie poczucia piękna.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz
dziecięcych zespołów plastycznych w domach, ośrodkach kultury, świetlicach oraz do
plastyków nieprofesjonalnych, klubów seniora, KGW itp.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli, podzieleni na następujące grupy
wiekowe:
➢ w kategorii - praca indywidualna:
• I grupa – przedszkola i klasa 0
• II grupa – klasa I – III
• III grupa – klasa IV –VI
• IV grupa – klasa VII – VIII
• V grupa – młodzież i dorośli
➢ w kategorii – praca zbiorowa:
• I grupa – przedszkola i klasa 0
• II grupa – klasa I – III
3. Uczestnictwo w Konkursie polega na:
➢ przygotowaniu przez uczestnika lub grupy uczestników pracy plastycznej spełniającej
warunki określone w niniejszym Regulaminie,
➢ złożeniu jej na Konkurs przez placówkę lub indywidualnie, celem kwalifikacji Konkursowej
przez Organizatora, ewentualnego przyznania nagrody.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie
publikowanymi oraz nie przedstawianymi w Konkursach.
6. Każdy z uczestników lub grupa uczestników może przekazać jedną pracę Konkursową, lub
zestaw prac.

§ 3 Termin i warunki dostarczania prac Konkursowych
1. Praca Konkursowa powinna mieć trwale przyczepioną metryczkę, która zawiera dane tj.
- imię i nazwisko,- klasa, - wiek, - nazwa szkoły lub instytucji i numer kontaktowy.
2. Wraz z opisaną pracą Konkursową należy przysłać wypełnioną i podpisaną kartę
zgłoszenia (załącznik nr 1). Brak załącznika do pracy skutkuje jej odrzuceniem.
3. Prace Konkursowe należy przesyłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, na
adres Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42-
248 Przyrów, lub przekazać osobiście w siedzibie GCKiB
4. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem tel. (34) 355 40 62,
(34) 355 40 51
5. Termin dostarczania prac mija 29 grudnia 2023r. Decydująca jest data wpływu do
Organizatora.
6. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

§ 4 Ocena prac Konkursowych
1. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w każdej grupie wiekowej, zakwalifikuje
prace do wystawy Konkursowej, przyzna nagrody i wyróżnienia.
2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: - oryginalność, - zgodność z tematem, -
estetyka, - kompozycja.
3. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu 15 stycznia
2024 roku w sali GCKiB w Przyrowie.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Wystawa pokonkursowa prac od 16 do 30 stycznia 2024 w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
2. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace
biorące udział w wystawie mogą być odebrane w dniach 01 do 26 lutego 2024r. w siedzibie
GCKiB,- ul. Częstochowska 7, w Przyrowie (dział czytelniczo-biblioteczny)
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie.
Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych
zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych drukowanych lub
elektronicznych materiałach promocyjnych. W związku z publikacją drukowaną lub
elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu i poinformowania jego uczestników;
b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac;
c) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
5. Wzięcie udziału w konkursie i przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w nim zasad.

Przepis na wykonanie masy solnej
1 szklanka mąki pszennej,
1 szklanka soli (drobnej),
½ szklanki mąki ziemniaczanej,
ok. 1 szklanki ciepłej wody.
Wymieszać mąkę z solą, następnie dolewać wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji masy.
Masę można przechowywać kilka dni w odpowiednich warunkach: umieścić w szczelnym
pojemniku i odstawić w chłodne miejsce. Masy nie przechowujemy w minusowej temperaturze.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *